Vijesti|Pristupnica|Predsjedništvo|Program|Statut|Dokumenti|Kontakt Parlamentarna grupa
Statut SDU BiH

Na osnovu člana 14. Zakona o političkim organizacijama (Sl.list SR BiH br. 27/91), zakon preuzet i primjenjuje se u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini, SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE, na Trećem Kongresu održanom dana  01.12.2007.g., donosim

STATUT SOCIJALDEMOKRATSKE UNIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I – UVOD

Član 1.

Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: SDU BiH) je jedinstvena politička organizacija koja djeluje u na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovama Programa SDU BiH, a u skladu sa Statutom SDU BiH.

II - OPĆE ODREDBE

Član 2.

Statutom Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Statut) se utvrđuju: ciljevi Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine i način njihovog ostvarivanja; naziv i sjedište organizacije; unutrašnja organizacija; uslovi za učlanjivanje i prestanak članstva, prava, obaveze i odgovornosti članova; organi i njihova prava, obaveze i odgovornosti, zastupanje i predstavljanje; način sticanja, korištenja i raspoređivanja sredstava; način donošenja odluke o prestanku rada; koordiniranje i učešće SDU BiH u vlasti, kao i druga pitanja od značaja za članstvo i djelovanje SDU BiH.

Član 3.

Ciljevi i zadaci SDU BiH su:

-  izgradnja BiH kao demokratske države ravnopravnih naroda Bošnjaka, Hrvata, Srba i svih ostalih građana koji u njoj žive;

- afirmacija suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom;

-  izgradnja bh. društva na osnovnim vrijednostima evropske socijaldemokracije: slobode, jednakosti, pravde i solidarnosti;

-  uvažavanje, poštovanje i ostvarivanje temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina, u skladu sa međunarodnim konvencijama, neovisno o njegovom pogledu na svijet, vjerskoj, nacionalnoj i polnoj pripadnosti, te političkom uvjerenju;

-  izgradnja Bosne i Hercegovine kao socijalne, pravne i sekularne države sa punim vjerskim slobodama.

Član 4.

SDU BiH programske ciljeve ostvaruje na principima i osnovama savremene evropske socijaldemokratije, parlamentarne demokracije, učešćem na parlamentarnim izborima,  u organima vlasti, oblikovanjem javnog mnijenja i drugim oblicima parlamentarnog i vanparlamentarnog djelovanja.

Član 5.

SDU BiH  ima svoj znak, zastavu i pečat.Znak je crvena ruža koja se nalazi na sredini trougla zelene boje.Zastava je pravougaonog oblika u omjeru 1:2 bijele osnove sa znakom SDU BiH. Pečat je okruglog oblika,prečnika 3 cmm, sa znakom SDU BiH u sredini, oko koga je latinicom i ćirilicom ili ćirilicom i latinicom ispisano.Socijaldemokratska unija  Bosne i Hercegovine. SDU BiH ima svoju svečanu pjesmu. Svečana pjesma SDU BiH je Internacionala. Korištenje i čuvanje pečata, znaka, zastave  i svečane pjesme,urediće se posebnom odlukom koju donosi Glavni odbor.

Član 6.

Puni naziv partije glasi: Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine.

Skraćeni naziv političke organizacije glasi: SDU BiH.

Sjedište SDU BiH je u Sarajevu, ulica Maršala Tita 9 A.

Član 7.

Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: SDU BiH) organizira “Dane SDU BiH”. Dani SDU BiH obilježavaju period od 15.03. do 20.03. tekuće godine.

Glavni odbor SDU BiH bliže određuje  ciljeve, sadržinu i način organiziranja “Dana SDU BiH”, kao i način obilježavanja drugih značajnih datuma i jubileja.

Član 8.

SDU BiH može dodjeljivati priznanja i nagrade  za doprinos u realizaciji i afirmaciji Programa SDU BiH.

Priznanja i nagrade, te način njihove dodjele uređuje Glavni odbor posebnom odlukom,a obavezno poslije lokalnih i opštih izbora na osnovu izbornih rezultata.

III ČLANSTVO

Član 9.

Članom SDU BiH može postati punoljetna osoba koja prihvata Program SDU BiH i izrazi spremnost da ispuni obaveze utvrđene ovim Statutom, a nije član druge političke organizacije.

Članstvo u  SDU BiH teče od dana upisa u evidencije članstva općinske i interesne organizacije na osnovu potpisane pristupnice.

Član 10.

Član SDU BiH ima slijedeća prava:

 • da učestvuje u kreiranju i ostvarivanju politike SDU BiH;
 • da bira i da bude biran u organe SDU BiH;
 • da bude kandidat za predstavničke i izvršne organe vlasti;
 • da pokreće inicijative za rad SDU BiH i njegovih organa;
 • da se i sam kandiduje za izbore u postupku kandidovanja;
 • da bude informiran o svim pitanjima i aktivnostima organa SDU BiH;
 • da javno iskazuje svoje mišljenje.

Član 11.

Član SDU BiH  ima slijedeće dužnosti:

 • da se pridržava Statuta SDU BiH;
 • da se zalaže i aktivno radi na ostvarivanju programskih ciljeva SDU BiH;
 • da čuva i jača ugled SDU BiH;
 • da se teorijski i praktično osposobljava za političko djelovanje;
 • da provodi odluke organizacija i organa SDU BiH;
 • da inicira i učestvuje u aktivnostima SDU BiH i pridobija nove članove SDU BiH;
 • da redovno plaća članarinu;

Član 12.

Članstvo u SDU BiH prestaje:

 • istupanjem člana iz SDU BiH;
 • brisanjem iz evidencije članstva SDU BiH;

Član 13.

Član SDU BiH briše se iz evidencije ako krši Program ili Statut SDU BiH ili svojim ponašanjem teško narušava ugled SDU BiH, ako se kandiduje na listi druge političke partije ili kao nezavisan kandidat, odnosno ako nakon izbora bude izabran u zakonodavne i izvršne organe vlasti kao kandidat druge partije ili nezavisni kandidat.Tom članu automatski prestaje mandat bez prava žalbe u SDU BiH.

Odluku o brisanju iz evidencije donosi  odbor organizacije kojoj član pripada po mjestu boravka, većinom glasova od ukupnog broja članova.

Odluka o brisanju iz evidencije dostavlja se članu u pismenom obliku sa obrazloženjem.

Član se u roku od 15 dana može žaliti Glavnom odboru SDU BiH.

Odluka Glavnog odbora je konačna.

Član 14.

Odluku o brisanju iz evidencije za predsjednika, podpredsjednika, sekretara, članove Predsjedništva i  članove Glavnog odbora SDU BiH donosi Glavni odbor.

Glavni odbor SDU BiH u slučaju brisanja iz evidencije predsjednika, potpredsjednika, sekretara, članova Predsjedništva i članova Glavnog odbora imenuje vršioca dožnosti na upražnjenu funkciju do održavanja narednog redovnog Kongresa SDU BiH.

Član može, u roku od 15 dana od dana prijema odluke o brisanju iz evidencije, podnijeti  žalbu Kongresu SDU BiH. Odluka Kongresa SDU BiH  je konačna.

Odluku o brisanju članova nižih organa donosi pripadajući organ,a član može u roku od 15 dana od dana prijema odluke o brisanju iz evidencije podnijeti žalbu Glavnom odboru.Odluka Glavnog odbora je konačna.

Član 15.

Do donošenja konačne odluke iz čl.13. i 14.  članstvo u SDU BiH miruje.

Član 16.

Na zahtjev člana SDU BiH, organizacija SDU BiH kojoj  član pripada donosi odluku o mirovanju njegovog članstva.

Tokom mirovanja članstva članu SDU BiH miruju sva prava i obaveze iz članova 10. i 11. ovog Statuta.

Mirovanje može trajati najduže 2 godine. Ukoliko nakon isteka navedenog roka član SDU BiH ne nastavi da ispunjava dužnosti iz člana 11. ovog Statuta, briše se iz evidencije u skladu sa odredbama članova 13. i 14. ovog Statuta.

IV – ODNOSI U SDU BiH

Član 17.

Odnosi članstva, organizacija i organa SDU BiH izgrađuju se na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja, tolerancije i savremene socijaldemokratije.

Demokratski princip je osnovno načelo za utvrđivanje  politike SDU BiH i djelovanje organizacija, organa i tijela SDU BiH.

Sve funkcije u SDU BiH jednako su dostupne ženama i muškarcima. Ukupna kadrovska politika u SDU BiH baziraće se na punoj afirmaciji uključivanja predstavnika sindikata i radnika.

U cilju informiranosti i demokratske komunikacije unutar SDU BiH, članovi imaju pravo da pokreću incijative i postavljaju pitanja organima i nosiocima funkcija u SDU BiH, na koje moraju dobiti odgovor u roku od 30 dana.

Član 18.

U SDU BiH je dozvoljeno pravo na javno iskazivanje manjinskog mišljenja, ukoliko ono nije u suprotnosti sa ciljevima i programskim zadacima SDU BiH.

 Član 19.

U aktivnostima SDU BiH, na svim nivoima organiziranja i oblicima djelovanja, mogu učestvovati i simpatizeri SDU BiH bez prava odlučivanja.

Općinski odbori SDU BiH su obavezni da najmanje jednom godišnje organiziraju javne skupove članova i simpatizera SDU BiH u cilju unaprjeđenja djelovanja.

Član 20.

U SDU BiH formira se Fond opće solidarnosti SDU BiH.Odluku o načinu organiziranja, zadacima i radu Fonda solidarnosti donosi Glavni odbor SDU BiH.

Član 21.

U cilju zaštite članova SDU BiH formira se Odjel za pravnu zaštitu članova SDU BiH, a po potrebi i odjeli za druga pitanja.

Glavni odbor SDU BiH bliže određuje ciljeve, sadržaj, načine i oblike rada Odjela.

Imenovanje članova Odjela vrše nadležni odbori SDU BiH.

Član 22.

Rad organizacija i organa SDU BiH je javan.

Javnost rada i djelovanja članstva, organizacija, organa i SDU BiH u cjelini osigurava se organiziranjem javnih skupova, tribina, okruglih stolova, putem sredstava javnog informiranja i na druge načine.

Javno djelovanje osigurava se i na sastancima organizacija i organa SDU BiH otvorenim za javnost, konferencijama za novinare, izjavama i saopćenjima za javnost.

Organizacije i organi SDU BiH mogu raspravljati i odlučivati bez prisustva javnosti o unutarpartijskim pitanjima.

Član 23.

Glasanje u  organima SDU BiH  je javno.

Izbor organa SDU BiH vrši se tajnim glasanjem između više kandidata.

V–ORGANIZACIONA STRUKTURA I ORGANI SDU BiH

Član 24.

SDU BiH se organizira na teritorijalnom i interesnom principu:

 • Kantonalne/regionalne organizacije SDU BiH;
 • Gradske organizacije SDU BiH;
 • Općinske organizacije SDU BiH;
 • Mjesne organizacije SDU BiH;- Interesne organizacije SDU BiH;

Član 25.

U mjesnim područjima, općinama, gradovima i kantonima/regijama gdje nisu formirane organizacije SDU BiH djeluju povjerenici SDU BiH.

U sklopu teritorijalne organizacije SDU BiH mogu se na nivou općine, grada, kantona-regije i SDU BiH organizirati interesni oblici povezivanja članstva SDU BiH, koji okupljaju članove koji djeluju u određenim oblastima političkog i društvenog života.

Odluku o osnivanju interesnih oblika organiziranja, kojom se uređuje njihova organizacija, prava i obaveze, donose odbori na odgovarajućem nivou organizovanja SDU BiH.

Član 26.

U SDU BiH djeluje posebna organizacija mladih članova i simpatizera SDU BiH.Glavni odbor SDU BiH donosi odluku o organiziranju Organizacija mladih SDU BiH.Organizacija mladih SDU BiH odlukom bliže uređuje način svoga  organiziranja i djelovanja.

Član 27.

U SDU BiH djeluje posebna organizacija žena – članica i simpatizerki SDU BiH. Glavni odbor SDU BiH donosi odluku o organiziranju Organizacije žena SDU BiH.Organizacija žena SDU BiH odlukom bliže uređuje način svoga organiziranja i djelovanja.

1. Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine

Član 28.

SDU BiH kao jedinstvena politička organizacija obuhvata cjelokupno članstvo i sve organizacijske oblike SDU BiH na području Bosne i Hercegovine.

SDU BiH  u pravnom prometu djeluje kao jedna pravna osoba.

Član 29.

Organi SDU BiH su:

 • Kongres,
 • Glavni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsjedništvo.

Član 30.

Struktura organa SDU BiH na svim nivoima organizovanja treba obavezno da odgovara teritorijalnoj, socijalnoj, nacionalnoj, spolnoj i starosnoj zastupljenosti članstva na nivou organizovanja za koji se ti organi biraju.

Kongres SDU BiH

Član 31.

Kongres je najviši organ odlučivanja u SDU BiH.

Kongres sačinjavaju delegati koji su izabrani u općinskim i interesnim organizacijama SDU BiH, članovi Glavnog odbora SDU BiH i Predsjedništva SDU BiH.

Izbor delegata se vrši prema odluci Glavnog odbora SDU BiH, po osnovu registriranog broja članova općinskih i interesnih organizacija i izbornih rezultata na općinskom, kantonalnom-regionalnom nivou, nivou entiteta i na nivou države Bosne i Hercegovine.

Na Kongresu učestvuju, ali bez prava odlučivanja članovi SDU BiH koji su  članovi Predsjedništva BiH, poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, članovi  Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, članovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, članovi Vlade Republike Srpske, članovi Nadzornog odbora, članovi Sekretarijata SDU BiH, predsjednici odnosno predstavnici savjeta,predsjednici odnosno predstavnici općinskih organizacija i predsjednici odnosno predstavnici interesnih organizacija i drugi koje svojom odlukom pozove Glavni Odbor.

Član 32.

Kongres SDU BIH se održava svake 2 (dvije) godine, a obavezno nakon obavljenih opštih/lokalnih izbora, odnosno najkasnije 180 dana nakon objave konačnih izbornih rezultata.

Odluku o održavanju Kongresa donosi Glavni odbor.

Odlukom se određuje prijedlog dnevnog reda Kongresa, način izbora i broj delegata Kongresa.

Kongres saziva,otvara i rukovodi njegovim radom, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik SDU BiH.

Član 33.

Kongres se saziva najmanje dva mjeseca prije njegovog održavanja.

Plan rada i prijedlozi dokumenata dostavljaju se delegatima najkasnije mjesec dana prije održavanja Kongresa.

Član 34.

Kongres vrši provjeru legitimacije delegata putem Verifikacione komisije, obavlja izbor radnog predsjedništva i donosi Poslovnik Kongresa SDU BiH.

Kongres punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dvije trećine delegata Kongresa.

Kongres donosi  odluke nadpolovičnom većinom ukupnog broja delegata Kongresa.

Kongres dvotrećinskom većinom ukupnog  broja delegata Kongresa, , donosi i mijenja Program i Statut SDU BiH, odluku o prestanku rada SDU BiH i odluku o udruživanju sa drugim političkim organizacijama.

Član 35.

Kongres je nadležan da:

 • donosi i mijenja Statut i Program SDU BiH,
 • donosi odluke o prijedlozima upućenim Kongresu;
 • odlučuje o usvajanju izvještaja o radu Glavnog odbora ,Nadzornog odbora i Predsjedništva SDU BiH izmedju dva Kongresa;        
 • bira Glavni odbor, članove Nadzornog obora, Predsjedništvo, predsjednika i podpredsjednike;
 • odlučuje o udruživanju sa drugim političkim organizacijama;
 • odlučuje o prestanku rada SDU BiH nakon provedenog referenduma članstva SDU BiH;
 • odlučuje o raspodjeli imovine u slučaju prestanka rada  SDU BiH;
 • odlučuje o povjerenju predsjedniku, podpredsjednicima i članovima Predsjedništva,    te o raspuštanju Predsjedništva SDU BiH, Nadzornog odbora SDU BIH i Glavnog odbora SDU BiH;
 • odlučuje o statutarnim prigovorima članova na odluke donesene između dva kongresa;
 • donosi poslovnik o radu Kongresa SDU BiH;
 • razmatra druga pitanja vezana za djelovanje SDU BiH.

 

Član 36.

Izbor članova Glavnog odbora i Nadzornog odbora SDU BiH, Predsjedništva SDU BiH, predsjednika SDU BiH i  podpredsjednika SDU BiH vrši se tajnim glasanjem  između više kandidata na prijedlog Glavnog odbora SDU BiH, a na osnovu prethodnih konsultacija i prijedloga Predsjedništva SDU BiH, kantonalnih/regionalnih, gradskih, općinskih, interesnih i mjesnih organizacija SDU BiH.

Najmanje jedna petina delegata može i na samom Kongresu da podnese dopunski prijedlog kandidata za predsjednika i podpredsjednike, a najmanje jedna desetina delegata za člana Predsjedništva i najmanje 10 delegata za člana Glavnog i Nadzornog odbora.

Za članove Glavnog i Nadzornog odbora SDU BiH izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova u skladu sa Poslovnikom.

Na funkciju predsjednika SDU BiH niko ne može biti izabran više od dva puta uzastopno.

Vanredni kongres SDU BiH

Član 37.

Vanredni kongres SDU BiH saziva se kada Glavni odbor SDU BiH ocijeni da je to neophodno zbog izuzetnosti prilika u državi Bosni i Hercegovini ili u SDU BiH.

Odluku o održavanju Vanrednog kongresa SDU BiH donosi Glavni odbor.

Vanredni kongres SDU BiH saziva predsjednik SDU BiH.

Predsjednik SDU BiH je dužan sazvati Vanredni kongres SDU BiH i kada to od njega zatraži najmanje /15/petnaest općinskih odbora SDU BiH iz najmanje tri različite kantonalne/regionalne organizacije SDU BiH .

Ako predsjednik SDU BiH ne postupi prema zahtjevima iz stava 1. i 4. ovog člana u roku od mjesec dana od prijema zahtjeva, Kongres SDU BiH može sazvati organ koji je to tražio.

Vanredni Kongres SDU BIH u vanrednim prilikama može vršiti izmjene i dopune organa stranke.

U slučaju iz stava 4.5.i 6. delegati se biraju u skladu sa Statutom i Odlukom o izboru delegata redovnog Kongresa SDU BiH.

Član 38.

Vanredni kongres SDU BiH mora se sazvati tri nedjelje prije njegovog održavanja.

Prijedlozi odluka i drugih dokumenata za Vanredni kongres SDU BiH dostavljaju se delegatima najmanje pet dana prije održavanja kongresa.

Vanredni kongres SDU BiH radi po proceduri  redovnog  kongresa.

Glavni odbor SDU BiH

Član 39.

Glavni odbor SDU BiH je najviši organ  SDU BiH između dva kongresa.

Glavni odbor SDU BiH ima 91 člana koje bira Kongres SDU BiH.

Prilikom izbora članova Glavnog odbora SDU BiH vodi se računa o teritorijalnoj, nacionalnoj, socijalnoj, polnoj i starosnoj zastupljenosti članova SDU BiH.

Kongres SDU BiH bira sedamdeset jednog/71 člana/ Glavnog odbora.Članovi Glavnog odbora su po funkciji predsjednici Kantonalnih/Regionalnih organizacija,kao i predsjednici interesnih oreganizacija na nivou SDU BiH.Ostali članovi Glavnog odbora se popunjavaju izborom na Glavnom odboru vodeći računa o teritorijalnoj/nacionalnoj/spolnoj i starosnoj zastupljenosti. Na prijedlog Predsjedništva SDU BiH.

Članovi Glavnog odbora SDU BiH biraju se na period od dvije godine.

Glavni odbor SDU BiH može između dva Kongresa vršiti izmjene svog sastava najviše do 20% članova, u slučaju prestanka članstva ili iz drugih razloga , kao i izabrati još dva podpredsjednika SDU BiH.

Glavni odbor SDU BiH može između dva kongresa donijeti odluku o povećanju broja članova Glavnog odbora SDU BiH do 20%. Izbor novih članova Glavnog odbora SDU BiH i još dva podpredsjednika SDU BiH  vrši Glavni odbor SDU BiH na prijedlog Predsjedništva SDU BiH.

Član 40.

Rukovodstvo Glavnog odbora čine:

 • Predsjednik Glavnog odbora
 • Podpredsjednici Glavnog odbora
 • Generalni sekretar SDU BIH.

Dnevni red Glavnog odbora utvrđuje Rukovodstvo Glavnog odbora.

Predsjednik SDU BIH i Predsjednik Glavnog odbora ne mogu istovremeno biti pripadnici istog naroda.

Radom Glavnog odbora SDU BiH rukovodi Predsjednik Glavnog odbora SDU BiH.

Predsjednika Glavnog odbora SDU BiH , tri podpredsjednika Glavnog odbora SDU BiH i Generalnog sekretara bira Glavni odbor SDU BiH na period od dvije odnosno četiri godine.

Član 41.

Glavni odbor SDU BiH:

- utvrđuje prijedlog Programa i Statuta SDU BiH;

- utvrđuje prijedloge kongresnih dokumenata;

-utvrđuje političke stavove SDU BiH o političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima vezanim za rad SDU BiH;

- na prijedlog Predsjedništva utvrđuje kriterije za izbor kandidata za sve organe SDU BiH;

- utvrđuje liste kandidata za organe SDU BiH koje bira Kongres;

- na prijedlog Predsjedništva  donosi izborni program i odluku o kandidatima za Skupštinu BiH, Predsjedništvo BiH, Parlament Federacije i Narodnu skupštinu Republike Srpske;

-analizira izbornu aktivnost i rezultate izbora;

- bira i razrješava  sekretara SDU BiH;

- bira i razrješava članove Sekretarijata SDU BiH;

- daje tumačenje Statuta SDU BiH;

- donosi odluku o pokretanju postupka nepovjerenja predsjedniku, podpredsjednicima, generalnom sekretaru i članovima predsjedništva SDU BiH;

- donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom;

- donosi odluku o osnivanju teritorijalnih, odnosno, interesnih organizacija SDU BiH u skladu sa ovim Statutom;

- donosi odluku o organizovanju i djelovanju članova SDU BiH u inostranstvu i članova SDU BiH koji imaju status raseljenih i izbjeglih lica;

- donosi, u vanrednim prilikama, akt statutarnog važenja kojim se utvrđuje organizacija i djelatnost SDU BiH do prestanka vanrednih prilika;

- na prijedlog Predsjedništva donosi odluke o stvaranju koalicije sa drugim strankama demokratske orijentacije;

- donosi odluke o članstvu SDU BiH u međunarodnim asocijacijama;

- u slučajevima bitnih razlika u ocjenama i stavovima može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku, podpredsjednicima, Generalnom sekretaru, kao i Predsjedništvu SDU BiH na Kongresu SDU BiH;

- utvrđuje politiku upravljanja imovinom SDU BiH;

- razmatra informaciju Nadzornog odbora SDU BIH o finacijskom poslovanju SDU BIH,

- odlučuje o formiranju preduzeća ili drugih oblika za obavljanje privrednih ili drugih djelatnosti;

- formira i imenuje Komisiju za statut i Komisiju za program SDU BIH i druge svoje savjete, odjele i komisije u skladu sa potrebama SDU BiH, a njihov broj i način rada regulira posebnim aktom;

- brine o politici informiranja unutar SDU BiH;

- odlučuje i o drugim pitanjima iz života i rada SDU BiH koja Statutom ili drugim aktima nisu stavljena u nadležnost drugim organima SDU BiH;

- donosi Poslovnik o svom radu,

- obrazuje stalna i povremena radna tijela Glavnog odbora SDU BiH i utvrđuje njihov sastav i nadležnosti.

- donosi odluku o organizaciji i djelovanju Vijeća SDU BiH za saradnju sa sindikatima,

-donosi statutarne odluke koje se odnose na odrđene izmjene i dopune statuta koje bitno utiču na rad SDU BiH između dva kongresa,

Glavni odbor obavezno 30 dana nakon opštih i lokalnih izbora analizira izborne rezultate i donosi Odluku o potrebi sazivanja Kongresa kao i provodjenje unutar stranačkih izbora.

Član 42.

Na sjednice Glavnog odbora SDU BiH pozivaju se predsjednici klubova zastupnika SDU BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu FBiH, Narodnoj skupštini RS, i članovi Nadzornog odbora i Sekreterijata SDU BiH.

Član 43.

Sjednice Glavnog odbora SDU BiH održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca. Saziva ih predsjednik Glavnog odbora SDU BiH, a u slučaju njegove spriječenosti jedan od podpredsjednika Glavnog odbora SDU BiH. Na zahtjev  Predsjedništva SDU BiH, Nadzornog odbora SDU BIH ili dvadeset članova Glavnog odbora SDU BiH, predsjednik Glavnog odbora SDU BiH je dužan sazvati sjednicu Glavnog odbora SDU BiH i na dnevni red staviti pitanja koja su podnositelji zahtjeva tražili.

Ukoliko predsjednik Glavnog odbora SDU BiH ne sazove sjednicu u roku od 7 dana, sjednicu saziva ovlašteni predstavnik podnositelja zahtjeva, koji predlaže dnevni red i predsjedava sjednicom.

Član 44.

Glavni odbor SDU BiH punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje nadpolovična većina ukupnog broja članova Glavnog Odbora, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Član 45.

Ukoliko pojedini članovi Glavon odbora ne izvršavaju svoje obaveze i postavljene zadatke u skladu sa Poslovnikom o radu,ili tri puta uzastono neopravdano izostanu sa sjednice Glavnog odbora,Glavni odbor će donijeti odluku o zamjeni i izboru novih članova Glavnog odbora na prijedlog  Predsjedništva SDU BiH.

Nadzorni odbor SDU BiH

Član 46,

Nadzorni odbor SDU BiH broji 7 članova koje bira kongres SDU BiH na period od 2 godine, sa mogućnosti obnavljanja mandata za još dvije godine.

Nadzorni odbor SDU BiH na prvoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika/predsjednice Nadzornog odbora SDU BiH.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi ni jednog drugog organa SDU BiH.

Odluke Nadzornog odbora SDU BiH su obavezne za organe na koje se odluke odnose.

Način rada Nadzornog odbora SDU BiH se bliže uređuje poslovnikom o radu Nadzornog odbora, koji donosi sam Nadzorni odbor.

Odredbe ovog člana primjenjuju se na Nadzorne odbore svih nivoa organizovanja SDU BiH.

Nadzorni odbor SDU BiH:

- ocjenjuje zakonitost rada organa SDU BiH i nadzire finansijsko poslovanje SDU BiH,

-  ocjenjuje statutarnost odluka i drugih akata organa SDU BiH,

-  učestvuje u pripremi izmjena i dopuna statuta SDU BiH 

Izvještaji o radu Nadzornog odbora SDU BiH se najmanje jednom godišnje upućuju na razmatranje Glavnom odboru SDU BiH i Predsjedništvu SDU BiH te prvom narednom Kongresu SDU BiH.

Odluke Nadzornog odbora su konačne.

Nadzorni odbori kantonalnih i općinskih organizacija SDU BiH biraju se na izbornim konferencijama kantonalnih i općinskih organizacija SDU BiH.

Predsjedništvo  SDU BiH

Član 47.

Predsjedništvo SDU BiH je izvršno-politički organ SDU BiH.

Članovi Predsjedništva SDU BiH su: predsjednik SDU BiH, četiri potpredsjednika SDU BiH, Generalni sekretar SDU BiH i 11 članova koje bira Kongres SDU BiH, vodeći računa o teritorijalnoj, nacionalnoj, socijalnoj, starosnoj i spolnoj zastupljenosti.

Ukoliko se izborom članova Predsjedništva SDU BiH ne osigura odgovarajuća teritorijalna, nacionalna, socijalna, starosna i spolna zastupljenost, Glavni odbor može povećati broj članova Predsjedništva SDU BiH do šest članova u cilju osiguranja odgovarajuće zastupljenosti.

Predsjednik Glavnog odbora SDU BIH, Predsjednik Nadzornog odbora SDU BIH, Predsjednici interesnih organizacija SDU BIH prisustvuju i učestvuju u radu Predsjedništva SDU BIH, bez prava glasa.

Predsjednik SDU BiH je po funkciji predsjednik Predsjedništva SDU BiH.

Članovi predsjedništva SDU BiH zadužuju se za određena područja rada.

Član 48.

Radi usklađenog funkcionisanja organa SDU BiH članovi Predsjedništva prisustvuju sjednicama Glavnog odbora sa pravom odlučivanja.

Član 49.

Predsjedništvo SDU BiH :

-         upravlja SDU BiH između dvije sjednice Glavnog odbora SDU BiH;

-         donosi odluke, zauzima stavove o aktuelnim političkim i drugim pitanjima;

-         u hitnim slučajevima može donositi odluke iz nadležnosti Glavnog odbora koje je dužan podnijeti na odobrenje na prvoj narednoj sjedniciGlavnog odbora SDU BiH;

-         raspravlja o potrebi izmjena Programa i Statuta SDU BiH i utvrđuje njihov nacrt;

-         donosi odluke i opće akte određene ovim Statutom;

-         brine o informiranju unutar SDU BiH i donosi odluku o pokretanju internog glasila;

-         donosi odluke o provođenju politike upravljanja imovinom SDU BiH;

-         donosi poslovnik o radu;

-         donosi pravilnik o kriterijima i načinu kandidovanja za izbore;

-         imenuje izborni štab;

-         analizira provođenje izbornih ciljeva i izborne strategije SDU BiH;

-         donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata;

-         koordinira rad kluba poslanika SDU BiH i nosilaca funkcija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti BiH, Federacije BiH i Republike Srpske u cilju ostvarivanja politike SDU BiH, uz učešće predstavnika kantonalnih/regionalnih odbora SDU BiH;

-         donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih organa SDU BiH;

-         formira svoja radna tijela u skladu sa Poslovnikom;

-         brine o kadrovskoj politici,

-         predlaže i vodi finansijsku politiku,

-         obavlja i ostale poslove u skladu sa Statutom.

Član 50.

Predsjedništvo SDU BiH može donijeti odluku o raspuštanju općinskih, gradskih, kantonalnih/regionalnih, mjesnih i interesnih organizacija SDU BiH u slučajevima:

- prestanka njihovog rada zbog čega se ne ostvaruju programski i politički ciljevi SDU BiH;

- djelovanja koje je suprotno osnovnim političkim i programskim ciljevima SDU BiH.

Članovi raspuštene organizacije imaju pravo žalbe Glavnom odboru SDU BiH čija je odluka konačna.

Ako pojedini organi organizacijskih oblika SDU BiH ne ostvaruju programske i političke ciljeve, Predsjedništvo SDU BiH može raspustiti takav organ, te inicirati sazivanje ili sazvati konferenciju radi izbora novog organa.

Do izbora novih organa Predsjedništvo SDU BiH imenuje povjerenika koji je dužan u roku od trideset dana organizirati konferenciju.

Član 51.

Sjednice Predsjedništva SDU BiH održavaju se u pravilu jednom mjesečno, a saziva ih Predsjednik SDU BiH. U slučaju nesazivanja, odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika SDU BiH sjednicu saziva jedan od podpredsjednika, na način utvrđen Poslovnikom.

Predsjedništvo SDU BiH najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru SDU BiH.

Ukoliko članovi Predsjedništva ne izvršavaju svoje obaveze i postavljene zadatke u skladu sa Poslovnikom,ili tri puta uzastopno neopravda izostanu sa sjednice Predsjedništva,Glavni Odbor će donijeti odluku o zamjeni i izboru novih članova Predsjedništva na prijedlog Predsjedništva SDU BiH.

Predsjednik SDU BiH

Član 52.

Predsjednika SDU BiH bira Kongres SDU BiH.

Predsjednik SDU BiH upravlja SDU BiH između dvije sjednice Predsjedništva SDU BiH.

Predsjednik SDU BIH se bira na period od dvije godine, a može biti izabran dva puta uzastopno.

Kandidate za predsjednika SDU BiH predlaže Glavni odbor SDU BiH ili najmanje jedna petina delegata Kongresa SDU BiH.

Za predsjednika SDU BiH izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih delegata  Kongresa.

Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dvojice kandidata koji su dobili najviše glasova. Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova.

U slučaju odsutnosti, Predsjednika SDU BiH zamjenjuje jedan od podpredsjednika SDU BiH koga ovlasti Predsjedništvo SDU BiH.

Po isteku mandata predsjednika SDU BiH iz stava 3. ovog člana, na dužnost predsjednika bira se kandidat iz reda drugog naroda (Srbin, Hrvat, Bošnjak, ostali).

Član 53.

Predsjednik SDU BiH:

-         predstavlja i zastupa SDU BiH u javnom, političkom životu i pravnom prometu, u skladu sa zakonima, Statutom i Programom SDU BiH;

-         osigurava jedinstvo djelovanja svih organa SDU BiH;

-         saziva Kongres na osnovu Statuta;

-         rukovodi Predsjedništvom SDU BiH;

-         obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom SDU BiH.

    -   u hitnim slučajevima u konsultaciji sa podpredsjednicima SDU BiH može    donositi odluke iz nadležnosti Predsjedništva SDU BiH,s obavezom da na prvoj narednoj sjenici Predsjedništva SDU BiH verifikuje te odluke,

Član 54.

Predsjednik SDU BiH može prije isteka mandata podnijeti ostavku uz obrazloženje.

U slučaju ostavke predsjednika SDU BiH ili ukoliko predsjednik SDU BiH bude višom silom spriječen da obavlja svoju funkciju, Glavni odbor SDU BiH određuje jednog od podpredsjednika SDU BiH za vršioca dužnosti predsjednika SDU BiH.

Ako predsjednik SDU BiH bude izabran za člana Predsjedništva BiH,Predsjednika ministarskog vijeća BiH ili Predsjednika vlade FbiH,predsjednik SDU BiH prenosi svoja ovlaštenja na jednog od podpredsjednika o čemu odluku donosi Glavni odbor.

Predsjednik SDU BiH i dalje ostaje član Predsjedništva.Ukoliko po isteku mandata na funkciju  za koju je biran i dalje traje mandat predsjednika SDU BiH,Glavni odbor mu svojom odlukom vraća ovlaštenja koja je prenio na podpredsjednika.

Član 55.

Na prijedlog Glavnog odbora SDU BiH ili jedne trećine delegata Kongresa SDU BiH može se na Kongresu SDU BiH pokrenuti pitanje povjerenja predsjedniku SDU BiH.

Glasanje o povjerenju može tražiti i sam predsjednik SDU BiH. Odluka o izglasavanju nepovjerenja je donesena ako je za nju glasala većina od prisutnih delegata Kongresa SDU BiH.

Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku SDU BiH, prestaje mu mandat u trenutku izglasavanja nepovjerenja.

Ako Kongres SDU BiH ne prihvati prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, a prijedlog je podnio Glavni odbor SDU BiH, Kongres SDU BiH može donijeti odluku o raspuštanju Glavnog odbora SDU BiH, nakon čega se pristupa izboru novog Glavnog odbora SDU BiH. 

Podpredsjednici SDU BiH

Član 56.

SDU BiH ima četiri podpredsjednika SDU BiH i koje  bira Kongres SDU BiH na period od  dvije godine. Podpredsjednici SDU BiH ne mogu biti iz reda istog konstutivnog naroda.

Za podpredsjednika SDU BiH izabraće se kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih delegata Kongresa. Ako ni jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dvojice kandidata koji su dobili najviše glasova. Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova.

Podpredsjednici SDU BiH se zadužuju za pojedina područja ostvarivanja programske orijentacije SDU BiH. 

Generalni sekretar SDU BIH

Član 57,

Generalnog sekretara SDU BIH bira Glavni odbor SDU BIH, na period od 2 (dvije) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Generalni sekretar SDU BIH rukovodi sekretarijatom, brine o organizaciji rada i stručnom i operativnom izvršavanju poslova i zdataka SDU BIH.

Generalni sekretar se posebno stara o organizacionom jačanju i osposobljavanju organizacija SDU BIH.

Sekretarijat SDU BiH

Član 58.

Sekretarijat SDU BIH je izvršno i stručno-operativno Tijelo Glavnog odbora, Predsjedništva SDU BIH i Predsjednika/Predsjednice SDU BIH.

Sekretarijat je odgovoran za provođenje stavova Glavnog odbora i Predsjedništva SDU BIH.

Radom Sekretarijata SDU BIH i radom uposlenih  u SDU BIH, u radno-pravnom smislu, rukovodi generalni sekretar SDU BIH.

Član 59.

Sekretarijat SDU BIH čine generalni sekretar  SDU BIH i sekretari zaduženi za pojedina područja rada.Sekretari su zaduženi za pojedina područja rada, a posebno za:

-         međunarodne odnose,

-         odnose sa medijima,

-         marketing,

-         tehničko servisiranje interesnih organizacija na nivou SDU BIH,

-         tehničko servisiranje zastupnika SDU BIH u organima vlasti na nivou BIH

-         analitiku

-         financijsko poslovanje.

Odluku o broju članova Sekretarijata SDU BIH, kao i djelokrugu njihovog rada, na prijedlog generalnog sekretara SDU BIH, donosi Predsjedništvo SDU BIH.

Članovi/članice Sekretarijata SDU BIH mogu dužnosti obavljati profesionalno, o čemu odluku donosi Predsjedništvo SDU BIH.

Član 60.

Nadležnosti, način rada, područje rada Sekretarijata SDU BIH i generelnog sekretara SDU BIH je propisan Poslovnokom o radu koji donosi Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva SDU BIH.

2. Kantonalna/Regionalna organizacija SDU BiH

Član 61.

Područje kantonalne/regionalne organizacije SDU BiH odgovara, u pravilu, teritorijalnom ustroju Federacije BiH, odnosno, Republike Srpske .

Za Distrikt Brčko organizira se posebna kantonalna/regionalna organizacija SDU BiH.

Kantonalna/regionalna organizacija SDU BiH osniva se odlukom Glavnog odbora SDU BiH.

Član 62.

Organi kantonalne/regonalne organizacije SDU BiH su:

- Konferencija kantonalne/regionalne organizacije;

- Kantonalni/regionalni odbor;

- Predsjedništvo.

Član 63.

Konferenciju kantonalne/regionalne organizacije sačinjavaju delegati koji su izabrani u općinskim organizacijama na predstavničkom načelu, razmjerno broju članova općinskih organizacija, s tim  da svaka općinska organizacija mora biti zastupljena s najmanje dva člana.

Izborna Konferencija održava se u pravilu svake dvije godine, a obavezno nakon izbora za predstavničko tijelo kantona/regije.

Odluku o sazivanju Konferencije donosi kantonalni/regionalni odbor SDU BiH, a može se sazvati i na inicijativu trećine općinskih organizacija.

Član 64.

Kantonalna/regionalna Konferencija SDU BiH:

- bira na dvije godine članove kantonalnog/regionalnog odbora, predsjednika,  podpredsjednike i članove predsjedništva ;

-  donosi Poslovnik o radu;

- donosi Program rada.

- donosi programske smjernice u skladu sa Programskom deklaracijom SDU BiH.

Član 65.

Odlukom o oragnizovanju kantonalne/regionalne i intersne organizacije detaljno se utvrdjuju odnosi,nadležnosti i rad njihovih organa u skladu sa ovim Statutom.

Kantonalni/regionalni odbor SDU BiH

Član 66.

Kantonalni/Regionalni odbor je najveći organ SDU BiH na nivou Kantona/Regije izmedju dvije Konferencije.

Kantonalni/Regionalni odbor:

-         provodi Program i Statut SDU BiH i odluke organa SDU BiH;

-         podstiče i koordinira aktivnost i saradnju općinskih i gradskih organizacija;

-         predlaže kandidate za organe SDU BiH i za zastupnike SDU BiH u Parlamentarnoj      skupštini BiH, Parlamentu  Federacije BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske;

-         utvrđuje kandidate SDU BiH za kantonalnu skupštinu;

-         zauzima političke stavove SDU BiH o pitanjima iz nadležnosti kantona/regije;

-         donosi odluku o organiziranju kantonalne/regionalne organizacije;

-         donosi Poslovnik o radu;

-         donosi i druge odluke bitne za rad Kantonalno/Regionalne organizacije.

Član 67.

U cilju osiguranja jedinstvenog djelovanja SDU BiH, kantonalni/regionalni odbor je dužan da svoje političke stavove i zaključke temelji na Programu i Statutu SDU BiH i stavovima Glavnog odbora SDU BiH.

Kantonalni/regionalni odbor pri utvrđivanju svojih stavova, donošenju političkih odluka i zaključaka  obavezan je da uvažava stavove, prijedloge i sugestije općinskih i gradskih odbora SDU BiH.

Općinski i gradski odbori SDU BiH obavezni su da provode stavove, odluke i zaključke kantonalnog/regionaog odbora, koji se odnose na politička, ekonomska, socijalna i druga pitanja na nivou kantona/regije, odnosno koja su u nadležnosti kantona/regije.

Predsjedništvo kantonalne /regionalne organizacije SDU BIH

Član 68.

Predsjedništvo kantonalno/regionalne organizacije SDU BIH je izvršno  politički organ kantonalno/regionalne organizacije SDU BIH i može brojati do 15 članova.Članovi Predsjedništva organizacije SDU BIH su po funkciji članovi kantonalnog / regionalnog Odbora SDU BIH.

Kantonalnom/regionalnom organizacijom SDU BiH izmedju dvije sjednice  kantonalno/regionalnog Odbora rukovodi Predsjedništvo organizacije SDU BIH.

Predsjedništvo kantonalne/regionalne  organizacije SDU BIH se sastoji od Predsjednika,tri podpredsjednika,sekretara i ostalih članova predsjedništva.

Predsjedništvo kantonalne /regionalne organizacije iz svoje nadležnosti:

-         donosi Poslovnik o svom radu,

-         vrši pripreme sjednica kantonalno/regionalnog Odbora

-         donosi odluke koje nisu u nadležnosti kantonalno/regionalnog Odbora,

-         u hitnim slučajevima Predsjedništvo organizacije može donijeti pojedine odluke iz nadležnosti Odbora o čemu na narednoj sjenici Odbora traži verifikaciju te Odluke,

-         na sjednice Predsjedništva obavezno se pozivaju predsjednici općinskih i interesnih organizacija,

Član 69.

Predsjednik kantonalne/regionalne organizacije SDU BIH je ujedno predsjednik kantonalnog/regionalnog Odbora.Na prijedlog Predsjedništva saziva sjednice kantonalnog/regionalnog Odbora.

Član 70.

Nadležnosti  i način rada Predsjednika, podpredsjednika i sekretara odredjuju se Odlukom o organizovanju kantonalno/regionalne organizacije.

3. Gradska organizacija SDU BiH

Član 71.

Gradska organizacija SDU BiH je oblik organiziranja članova na području grada.

Odluku o osnivanju gradske organizacije SDU BiH donosi Glavni odbor na prijedlog kantonalnog/regionalnog odbora ili  generalnog sekretara SDU BiH.

Član 72.

Organi gradske organizacije SDU BiH su: konferencija, gradski odbor, predsjedništvo i predsjednik.

Na formiranje i djelovanje organa gradske organizacije se primjenjuju odredbe čl. 63-71. ovog Statuta.

Član 73.

Organiziranje i način djelovanja Gradske organizacije SDU BiH Sarajevo utvrdit će se posebnom odlukom Glavnog odbora u skladu sa ustavnim rješenjima za Grad Sarajevo i specifičnostima koje Grad Sarajevo ima kao glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije BiH.

4. Općinska organizacija SDU BiH

Član 74.

Općinska organizacija SDU BiH je temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova SDU BiH.

Članovi SDU BiH povezani u općinsku organizaciju SDU BiH organiziraju se i djeluju u mjesnim organizacijama SDU BiH, odnosno interesnim organizacijama SDU BiH osnovanim na području  i u sastavu te organizacije u skladu sa ovim Statutom.

Područje djelovanja općinske organizacije SDU BiH odgovara u pravilu administrativnom-teritorijalnom području općine.

Iznimno, tamo gdje nije organizirana općinska organizacija SDU BiH, članovi SDU BiH aktivnosti ostvaruju u najbližoj općinskoj ili gradskoj organizaciji SDU BiH.

Općinske organizacije SDU BiH u skladu s Programom i Statutom SDU BiH djeluju samostalno na svom području.

Odluku o osnivanju općinske organizacije SDU BiH donosi Glavni odbor SDU BiH .

Član 75.

Organi općinske organizacije SDU BiH su: konferencija, općinski odbor, predsjedništvo.

Član 76.

 

Općinska Konferencija je najveći organ općinske organizacije.Općinska Konferencija se održava svake četiri godine obavezno nakon općinskih izbora.

Odluku o sazivanju općinske Konferencije donosi općinski Odbor.

Odlukom o sazivanju Konferenecije utvrdjuje se:

-         datum i mjesto održavanja općinske Konferencije,

-         sastav i broj delegata,

-         način kandidovanja i izbor kandidata,

-         način predlaganja kandidata za organe koje bira općinska Konferencija,

Član 77.

Općinska Konferencija donosi:

-         Poslovnik o radu općinske Konferencije,

-         Odluku o organizovanju općinske organizacije,

-         Programske smjernice u  skladu sa programskim deklaracijama SDU BiH i Programskim smjernicama svoje kantonalne/regionalne organizacije.

Općinska Konferencija bira:

-         članove općinskog Odbora,

-         Članove Predsjedništva općinske organizacije u čijem sastavu su predsjednik i tri podpredsjednika,

Općinska konferencija bira svoje organe na period od dvije godine.

Konferencija općinske organizacije razmatra i usvaja izvještaj o radu općinske organizacije koji podnosi predsjednik općinske organizacije.

Općinski odbor

Član 78.

Općinski Odbor je najveći organ općinske organizacije izmedju dvije Konferencije.

Članove općinskog Odbora čine članovi Predsjedništva po funkciji  članovi Odbora izabrani na Konferenciji i članovi izabrani u skladu sa Odlukom o oraganizovanju općinske organizacije.

Općinski  Odbor nadležan je da:

-donosi Poslovnik o svom radu,

-provodi Statut i Program SDU BiH,

-provodi odluke svih viših organa SDU BiH,

-organizira i provodi predizborne i i izborne aktivnosti na svom područiju za zakonodavne organe svih nivoa,

-predlaže kandidate za zakonodavne i izvršne vlasti svih nivoa,

-utvrdjuje listu kandidata za izbor vijećnika u općinsko vijeće svoje općine,

-predlaže kandidate za organe i radna tijela SDU BiH,

-donosi odluku o formiranju mjesnih i interesnih organizacija na svoj općini,

-bira sekretara koji je po funkciji član Predsjedništva općinskog Odbora,

-donosi program i operativne planove rada

-donosi i druge odluke bitne za rad Općinske organizacije

Predsjedništvo općinske organizacije

Član 79.

Općinskom organizacijom izmedju dvije sjednice općinskog Odbora rukovi Predsjedništvo općinske organizacije.

Predsjedništvo donosi:

-Poslovnik o svom radu,

-Odluke i zaključke vezane za rad i funkcionisanje općinske organizacije koje nisu u isključivoj nadležnosti općinskog Odbora,

-predsjedništvo može u hitnim slučajevima donositi Odluke iz nadležnosti općinskog Odbora,s tim da je dužno na prvoj sjednici tog organa zatražiti verifikaciju istih,

Predsjedništvo obavezno jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu općinskom Odboru.

Broj članova Predsjedništva i detaljniji opis nadležnosti,načinu rada i odgovornosti Predsjednika,podpredsjednika i sekretara utvrdjuje se Odlukom o organizovanju općinske organizacije.

Član 80.

Predsjednik općinske organizacije SDU BiH ujedno je i predsjednik općinskog odbora SDU BiH.

Predsjednik općinske organizacije SDU BiH saziva i vodi sjednice općinskog odbora SDU BiH i predsjedništva i brine se o provođenju odluka, te u skladu s ovlaštenjima, predstavlja općinsku organizaciju.

Član 81.

U općinama u kojima ima manje od 15 članova SDU BiH može se odlukom predsjedništva kantonalnog odbora SDU BiH, imenovati općinski povjerenik, odnosno povjereništvo.

Općinski povjerenik, odnosno povjereništvo ima prava i dužnosti organa općinske organizacije SDU BiH.

Član 82.

Mjesna, odnosno interesna organizacija organizirana na području općinske organizacije uskladu sa odlukom općinskog odbora, bira predsjednika i blagajnika a po potrebi i predsjedništvo od 3 do 7 članova koji su odgovorni općinskom odboru SDU BiH, odnosno predsjedništvu općinske organizacije SDU BiH.

Član 83.

Na izbor, rad i odlučivanje o povjerenju predsjedniku, podpredsjednicima, sekretaru i članovima predsjedništva kantonalne/regionalne, gradske odnosno općinske organizacije shodno će se primjenjivati odredbe ovog Statuta koje se odnose na izbor i odlučivanje o povjerenju Predsjedniku SDU BiH, ukoliko ovim Statutom nije drugačije uređeno.

VI – KANDIDIRANJE I UČEŠĆE SDU BiH U VLASTI

Kandidiranje

Član 84.

Kandidate SDU BiH za zakonodavne, predstavničke i organe izvršne vlasti utvrđuju odbori na odgovarajućem nivou organiziranja SDU BiH,  u skladu sa Pravilnikom o načinu predlaganja i opozivu kandidata kojeg donosi Glavni odbor SDU BiH.

Pripadnici oba spola moraju biti ravnomjerno raspoređeni na kandidatskim listama.

Funkcija Predsjednika SDU BiH, nespojiva je sa obavljanjem funkcija u izvršnoj vlasti na nivou BiH i entiteta.

Funkcija predsjednika, KO, RO, GO i OO nespojiva je sa obavljanjem funkcija u izvršnoj vlasti na nivou kantona i opštine.

Prilikom kandidovanja za izvršne organe vlasti potrebno je voditi računa o teritorijalnoj kao i polnoj i starosnoj zastupljenosti.

U pravilu nosioci funkcija u SDU BIH dužni su ići na izborne liste po zahtjevu organa SDU BIH.

Postignuti rezultati na izborima su jedan od kriterija pri izboru kandidata za organe stranke.

Zastupnici i nosioci izvršne vlasti

Član 85.

Članovi SDU BiH u zakonodavnim, predstavničkim i organima izvršne vlasti stvaralački iniciraju aktivnosti i zauzimaju stavove po svim pitanjima, sa stanovišta relevantnih programskih i drugih stavova SDU BiH, kao i odgovarajuće rasprave među članstvom organizacije na terenu.

Nosioci javnih funkcija ispred SDU BiH dužni su izgrađivati i čuvati vlastiti javni i politički integritet, kao i ugled SDU BiH.

Član 86.

Članovi SDU BiH koji ostvaruju dodatne prihode po osnovu vršenja zastupničkih i drugih funkcija dužni su izdvajati dio ovih primanja za SDU BiH u skladu sa odlukom Glavnog odbora SDU BiH.

Klubovi zastupnika SDU BiH

Član 87.

Zastupnici SDU BiH formiraju klub zastupnika SDU BiH radi usklađivanja svog djelovanja, zauzimanja stavova i vođenja parlamentarne akcije.

Nezavisni zastupnici u zakonodavnom tijelu mogu po sopstvenoj želji biti članovi kluba zastupnika SDU BiH o čemu klub zastupnika donosi posebnu odluku.

Član 88.

Članovi kluba zastupnika SDU BiH biraju predsjednika i zamjenika predsjednika kluba iz reda zastupnika članova SDU BiH.

Predsjednik kluba zastupnika SDU BiH rukovodi radom kluba zastupnika i dužan je redovno izvještavati organe odgovarajuće organizacije SDU BiH o radu kluba. Organ iz prethodnog stava je dužan razmotriti sva pitanja koja pred njega iznese klub zastupnika SDU BiH.

Klub zastupnika SDU BiH donosi poslovnik o svom radu.

Član 89.

U radu kluba zastupnika SDU BiH učestvuju nosioci izvršne vlasti ispred SDU BiH, a po potrebi i predstavnici organa SDU BiH.

U cilju provođenja programskih i političkih inicijativa, organ SDU BiH, odnosno nosioci izvršne vlasti ispred SDU BiH, mogu inicirati sastanak kluba zastupnika SDU BiH.

Klubovi vijećnika SDU BiH

Član 90.

Odredbe čl. 84 - 89. shodno se primjenjuju na organiziranje i rad klubova vijećnika SDU BiH u jedinicama lokalne samouprave.

Koordinacija učešća u vlasti

Član 91.

Predsjedništvo kantonalne/regionalne, odnosno općinske organizacije koordinira rad kluba zastupnika, odnosno kluba vijećnika, održavanjem sjednica, uz učešće predsjednika kluba zastupnika SDU BiH, odnosno kluba vijećnika SDU BiH, nosilaca funkcija u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i predsjednika općinskih odnosno mjesnih organizacija SDU BiH u cilju ostvarivanja politike SDU BiH i pokretanja inicijativa.

VII – IMOVINA, STICANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA SDU BiH

Član 92.

Imovinu SDU BiH čine nekretnine i pokretne stvari, sredstva na računima, kao i prava kojih je titular SDU BiH ili neki od njegovih prethodnika.

Vlasnička ovlaštenja na nekretninama ima samo SDU BiH.

Nekretnine se mogu sticati ili otuđivati samo po odluci Glavnog odbora SDU BiH.

Član 93.

Finansijska politika SDU BiH se zasniva na slijedećim načelima:

- finansijska politika je sastavni dio ukupne politike SDU BiH;

- svrha finansijske politike SDU BiH je da osigura materijalnu osnovu partijskih akcija i političku suverenost SDU BiH, kako u odnosu na pojedince i grupe tako i u odnosu na državu;

- niko nema pravo, ni pojedinac ni organ, da obavlja takve finansijske transakcije koje bi ugrozile nezavisnost SDU BiH ili je dovele u poziciju pružanja političkih koncesija;

- u SDU BiH se ne mogu kupovati funkcije i položaj, svi su članovi ravnopravni, neovisno o njihovoj privatnoj materijalnoj moći, i pod istim uvjetima su im dostupne sve funkcije u SDU BiH.

Član 94.

Na osnovu prijedloga iz općinskih organizacija SDU BiH, Glavni odbor SDU BiH odlukom utvrđuje kriterije i način sticanja, raspolaganja, upravljanja, korištenja i raspodjele materijalnih sredstava u SDU BiH na svim nivoima organizacije SDU BiH, sa ciljem da se obezbjede materijalna sredstva za osnovno funkcioniranje općinskih organizacija.

Glavni odbor je obavezan osiguravati i druge izvore finansiranja SDU BiH u cjelini.

Glavni odbor, odlukom iz stava 1. ovog člana, može utvrditi da se finansijsko poslovanje vrši preko jednog računa u cilju efikasnijeg ostvarivanja aktivnosti.

Član 95.

Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine stiče sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija, poklona, zavještanja, budžeta političko-teritorijalnih jedinica, prihoda od imovine i vlastite privredne djelatnosti, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 96.

Visinu članarine, način prikupljanja, uvjete za oslobađanje od njenog plaćanja, kao i način raspodjele tih sredstava, utvrđuje i uređuje Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva SDU BiH.

Blagajnik organizacije je dužan da redovno prati ispunjavanje obaveza plaćanja članarine i o tome izvještava rukovodstvo.

Ako član duže od šest mjeseci ne plaća članarinu, a nije oslobođen od njenog plaćanja, blagajnik je dužan dostaviti pismenu opomenu da to učini u roku od 30 dana, uz upozorenje da će se neplaćanje tretirati kao izjava o istupanju iz članstva.

Član 97.

Predsjedništvo SDU BiH, u dogovoru sa organizacijama SDU BiH, svakih šest mjeseci provodi unutar SDU BiH finansijsko izravnavanje, u cilju razvijanja partijskog rada i finansijske pomoći organizacijama kojima je to potrebno.

Član 98.

Dobrovoljne priloge, poklone i zavještanja, SDU BiH prihvata ako se time neće kompromitirati.

Za davanje izjava o prihvatu nadležno je rukovodstvo organizacije u kojoj je poklon, dobrovoljni prilog ili zavještanje učinjeno, a ako se radi o nekretninama, Glavni odbor SDU BiH.

Dobrovoljni prilozi i donatorstva se evidentiraju posebno, a organi SDU BiH se javno na sjednicama upoznaju sa donatorima.

VIII – NAUČNA, INFORMATIVNA, IZDAVAČKA I HUMANITARNA DJELATNOST

Član 99.

Glavni odbor SDU BiH je nosilac zakonskih prava i obaveza izdavača.

Glavni odbor SDU BiH donosi odluku o naučnoistraživačkoj djelatnosti organizacija u SDU BiH.

Odluke o osnivanju javnog glasila i izdavačkoj djelatnosti SDU BiH, te o  drugim oblicima informativne djelatnosti donosi Predsjedništvo SDU BiH.

Organizacije SDU BiH, prema potrebama, u skladu sa zakonom, formiraju humanitarne organizacije, a uz saglasnost Glavnog odbora SDU BiH.

IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 100.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 101.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut SDU BiH donesen na Drugom Kongresu SDU BiH održanom  u Sarajevu  u 02.04.2008. godine.

PRESJEDAVAJUĆI RADNOG PREDSJEDNIŠTVA

PRVOG VANREDNOG KONGRESA SDU BIH

Prof.dr. Ivo Komšić  s.r.

Napomena:

Ovaj Statut jedino je važeći jer su provedene sve tehničke ispravke i integrisani amadmani. (Prečišćen tekst od strane Aganović Džemala, zamjenika predsjednika Statutarne komisije) 01.06.2008. godine

PRETRAGA


Izborna hronika SDU BiH 2010. PRESS KLIPING Članovi Predsjedništva SDU BiH Rukovodstvo Glavnog Odbora SDU BiH Poslanici i vijećnici SDU BiH Nadzorni odbor SDU BiH Komentar dana SDU BiH IZBORNI PROGRAM SDU BiH ZA 2010. GODINU KANDIDATI SDU BiH ZA IZBORE 2010. GODINE SDU BiH Organizacija mladih SDU BiH Organizacija žena SDU BiH Parlamentarna grupa SDU BiH u Skupštini Kantona Sarajevo Federacija BiH Unsko-sanski kanton Republika Srpska Distrikt Brčko Sarajevski kanton Posavski kanton Tuzlanski kanton Zeničko-dobojski kanton Bosansko-podrinjski kanton Srednjobosanski kanton Hercegovačko-neretvanski kanton Zapadnohercegovački kanton Kanton br. 10
Copyright © 2008. SDU BiH